ใบประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/10965

ติดต่อ PPC BEST BLUE     จันทร์-ศุกร์ 9.00-18:00 น 02-045-9296

Swiss Pass


RAIL EUROPE
เงื่อนไขการใช้บัตรโดยสารรถไฟยุโรป
เงื่อนไขการใช้บัตรโดยสารรถไฟยุโรป
บัตรโดยสารหนึ่งใบจะใช้ได้เฉพาะบุคคลที่มีชื่อระบุบัตรนั้นเท่านั้นไม่สามารถเปลี่ยนให้บุคคลอื่นใช้ได้ และจะต้องใช้ควบคู่กับหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน หรือบัตรอนุญาตให้เดินทางทหาร โดยจะต้องแสดงเอกสาร และแสดงตั๋วนี้กับเจ้าพนักงานบนรถไฟและเรือ
บัตรโดยสารไม่สามารถขายให้ ออกให้ หรือใช้โดยบุคคลซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในยุโรปเครือประเทศรัฐอิสระ (อดีตสหภาพสหภาพโซเวียต) ตุรกี โมร็อกโก อัลจีเรียน ตูนีเซีย ยกเว้นถ้ามีการเดินทางออกนอกประเทศ มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป สามารถซื้อตั๋วชนิดนั้นๆ ได้
การเดินทางโดยใช้บัตรโดยสารอยู่ภายใต้กฏระเบียบเดียวกันกับสัญญา อินเตอร์ เนชั่นแนล แคเรจ ออฟ พาสเซ็นเจอร์ แอนด์ ลักเกจ บาย เรส (ซีโอวี) สำหรับการเดินทางโดยเรือทางทะเลจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดทางกฏหมายของแต่ละบริษัท
ในบทที่เกี่ยวกับการทางรถไฟและบริษัทเดินเรือที่เข้าร่วมรายการ และโบนัสต่างๆ ในส่วนของแผนที่ยูเรลและคู่มื่อการเดินทางของยูเรลระบุไว้ถึงเส้นทางรถไฟของรัฐ (และของเอกชนบางสาย) ของแต่ละประเทศ รวมถึงเส้นทางการเดินเรือที่สามารถใช้บัตรโดยสาร นี้เพื่อเดินทางได้โดยไม่จำกัดระยะทางในชั้นโดยสารที่กำหนดไว้บนบัตร (บัตรโดยสารชั้นหนึ่งสามารถโดยสารชั้นสองได้) และกล่าวถึงข้อบังคับและเงื่อนไขพิเศษ สำหรับรถไฟบางสายและเรือบางลำรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับโบนัสต่างๆ ที่ผู้ถือตั๋วจะได้รับด้วยเช่นกัน
ผู้ถือบัตรโดยสารไม่สามารถใช้บัตรได้ก่อนที่เจ้าพนักงานรถไฟ จะบันทึกวันที่ของวันแรก รวมทั้งหมายเลขหนังสือเดินทางลงบนบัตรโดยสาร ผู้ถือบัตรไม่สามารถลงวันที่เริ่มใช้บัตรเองได้
ผู้ถือบัตรโดยสารเดินทางในวันใดก็ได้ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้แต่ต้องจบการเดินทาง ภายในเวลาเที่ยงคืนของวันสุดท้ายของอายุบัตร ผู้ถือบัตรโดยสารสามารถใช้โบนัสเดินทางต่างๆได้ในขณะที่บัตรยังมีอายุการใช้งาน เช่น การใช้เรือข้ามฟาก เรือ และรถประจำทาง (ทั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือได้ลดราคาพิเศษ) ผู้ถือบัตรยูเรลเฟลกซิพาสมีสิทธิเดิานทางตามจำนวนวันที่ระบุไว้ (บนบัตรโดยสารและในช่องวันเดินทาง) ภายในระยะเวลาที่บัตรยังมีอายุการใช้งานไว้ ผู้เดินทางที่ได้รับโบนัสพิเศษในการเดินทางโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ จะต้องลงวันที่บนบัตรด้วยหมึกสีน้ำเงิน หรือสีดำในช่องวันเดินทาง การลงวันที่จะต้องลงตามลำดับดังนี้ เช่น 27 พฤษภาคม = 27/05

บัตรยูเรลเฟลกซิพาส สามารถใช้ได้ตั้งแต่เที่ยวคืนถึงเที่ยงคืนของวันที่ระบุในช่องวันเดินทาง ถ้าเดินทางโดยรถไฟเที่ยวกลางคืนซึ่งออกเดินทางเวลา 19.00 น. (หนึ่งทุ่ม) จะต้องลงวันที่ของวันรุ่งขึ้น ซึ่งจะรวมการเดินทางระหว่าง 19.00 น. ถึง 24.00 น. ของเมื่อวานนี้ด้วย เมื่อเดินทางบนเรือข้ามฟากเที่ยวเที่ยงคืน ผู้ถือบัตรสามารถลงวันที่ที่เดินทาง ออกจากเรือ หรือ วันที่ที่เดินทางไปถึงอีกท่าเรือหนึ่งก็ได้
ข้อควรจำ ผู้ถือบัตรจะต้องจบการเดินทางภายในเวลาเที่ยงคืน ของคืนวันสุดท้ายของการเดินทางที่ระบุบนบัตรโดยสาร
การเดินทางทางรถไฟพิเศษ เช่น ทีจีวี, X2000, เบอร์นินา เอ๊กซ์เพรส, พาโนรามิค เอ็กซ์เพรส ฯลฯ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัด และเงื่อนไขพิเศษของ รถไฟบางขบวนได้ในบทที่เกี่ยวกับการทางรถไฟ และบริษัทเดินเรือที่เข้าร่วมจ่ายเพิ่มเติมสำหรับการจองที่นั่ง เก้าอี้นอน ตู้นอน อาหาร หรือบรการพิเศษ ต่างๆ บน รถไฟรวมทั้งค่าใช้จ่ายพิเศษต่างๆ บนเรือบางลำ และการขนส่งสัมภาระ ฯลฯ
การถือบัตรโดยสารไม่เป็นการรับประกันว่าจะได้ที่นั่งบนรถไฟ หรือที่โดยสารบนเรือนอกจากท่านจะสำรองที่นั่งล่วงหน้า รถไฟบางสายและเรือบางลำอาจมีข้อบังคับให้ท่านสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง กรุณาสอบถามบริษัทท่องเที่ยวของท่าน หรือที่สถานี รถไฟ และบริษัทเดินเรือในยุโรป สำหรับการเดินทางในยุโรปท่านจะต้องทำการแสดงบัตรของท่านเมื่อทำการสำรองที่นั่งบนรถไฟ
สำหรับผู้ถือบัตรโดยสารรถไฟชั้นสองที่ต้องการเดินทางด้วยรถไฟชั้นหนึ่ง ท่านจะต้องจ่ายส่วนต่างระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นสอง สำหรับเส้นทางการเดินทางนั้น ๆ
ในกรณีที่ผู้โดยสารไม่สามารถแสดงหนังสือเดินทางที่ถูกต้องตามกฏหมายได้ เช่น บัตรประชาชน หรือบัตรอนูญาตให้เดินทางของทหารพร้อมกับบัตรโดยสารได้ พนักงานตรวจบัตรโดยสารมีอำนาจเต็มตาม กฏระเบียบของการทางรถไฟ ในการเรียกเก็บค่าโดยสารราคาเต็มรวมทั้งค่าปรับตามกฏโดยจ่ายเป็น เงินสกุลของประเทศนั้นๆ เมื่อผู้โดยสารใช้ บัตรโดยสารที่
- ไม่สามารถแสดงตั๋วและหนังสือเดินทาง
- มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันที่ที่ระบุบนบัตร
- เป็นตั๋วปลอม
- เป็นชื่อผู้อื่นที่ไม่ใช่ชื่อของผู้ถือบัตร
- เลยกำหนดระยะเวลาการใช้บัตรนั้น พนักงานตรวจบัตรมีอำนาจตามระเบียบของการทางรถไฟสายนั้น ในการยึดบัตรโดยสารนั้นๆ และเรียกเก็บเงินค่าโดยสารราคาเต็มบวกค่าปรับอีกไม่เกิน 100 เหรียญสหรัฐ โดยจ่ายเป็นเงินสกุลของประเทศนั้นๆ
เมื่อมีการเดินทางโดยใช้บัตรโดยสารที่เป็นโมฆะ หรือบัตรยูเรลเฟลกซิพาส ที่ไม่มีการลงวันที่ในช่องวันเดินทางบนบัตร หรือใช้ดินสอลงแทนปากกา พนักงานตรวจตั๋วมีอำนาจในการเรียกเก็บค่าโดนสารราคาเต็มบวากค่าปรั บอีกไม่เกิน 50 เหรียญสหรัฐ โดยจ่าเป็นเงินสกุลของประเทศนั้นๆ

วันที่ที่ลงในช่องการเดินทางจะต้องลงตามลงตามลำดับช่อง โดยลงในช่องถัดไปเสมอ ห้ามทำการแก้ไขโดยเด็ดขาด ในกรณีนี้ต้องใช้อีกช่องแทนการแก้วันที่ในช่องวันเดินทาง มิฉะนั้นจะถือเป็นการปลอมแปลงบัตรโดยสาร
ค่าบัตรโดยสารที่ลงในเวปไซต์นี้เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2006 แบะสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บัตรยูธพาสจะใช้ได้กับผู้มีอายุต่ำกว่า 25 ปี เท่านั้น หรือแล้วแต่ข้อกำหนดของตั๋วชนิดนั้น ๆ และบัตรโดยสารสำหรับเด็ก จะใช้ได้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 11 ปี เท่านั้น หรือแล้วแต่ข้อกำหนดของต๋วชนิดนั้นๆ
บัตรยูเรลเซฟเวอร์พาสสามารถซื้อได้ในกรณีที่จ่ายเงินสำหรับการเดินทางด้วยกันประมาณ 2 - 5 คน และผู้โดยสารทุกคนที่มีชื่อพิมพ์อยู่บนเอกสารกำกับสามารถใช้บัตรโดยสารนั้นได้ เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ จะพิมพ์อยู่บนเอกสารกำกับด้วยเช่นกัน
ไม่มีการคืนเงินหรือออกบัตรในกรณีสูญหายหรือถูกขโมย ในกรณีที่มีการใช้บัตรไปแล้วส่วนหนึ่ง หรือในกรณีที่ผู้โดยสารไม่สามารถใช้ตั๋วรถไฟของยุโรปได้นั้น ผู้โดยสารจะต้องนำตั๋วไปให้เจ้าหน้าที่ ทางการรถไฟของยุโรป สลักหลัง โดยระบุว่าไม่มีการใช้ตั๋วนั้น ๆ (UNUSED) มิฉะนั้นทางสำนักงานที่ ทำการออกตั๋วจะไม่สามารถทำการคืนเงินให้แก่ผู้โดยสารได้ ทั้งนี้หากมีการคืนเงิน ทางสำนักงานจะหัก ค่าบริการ 15% จากราคาตั๋ว

หมายเหตุ เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่านเอง กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้บัตรโดยสารอย่างละเอียด จากด้านในปกของบัตรโดยสาร
เงื่อนไขการสำรองที่นั่งรถไฟยุโรป
ราคาตั๋วรถไฟที่ระบุในเวปไซต์นี้ใช้ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2551 และกำหนดค่าเงินเป็นสกุลเงินยูโร ทางบริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ใน การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโดยสารดังกล่าว ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยน เงินมีความแปรผันสูง ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้แจ้งให้ท่านทราบก่อนทำการ สำรองที่นั่งเมื่อท่านได้รับการยืนยันในการสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาใดๆ อันเนื่องมาจากการแปลผันของค่าเงิน ยกเว้นมีการเปลี่ยนแปลงภาษีของรัฐ ซึ่งทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ราคาที่ระบุในข้างต้นไม่รวมค่าบริการต่างๆ ดังนี้
 ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า
 ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น EUR 11-90 สำหรับค่าธรรมเนียมในการสำรองที่นั่ง,ค่าบริการเสริมบนรถไฟ,รถไฟตู้นอน,อาหาร และอื่นๆ
 ค่าออกตั๋ว EUROSTAR,THALYS และ PASS ต่างๆ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง
 ค่าที่พัก
ไม่พลาด! ทุกโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ทัวร์ โรงแรม
บริการท่องเที่ยวดีดี
 

PPC BEST BLUE Travel & Agency

เมื่อวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าและพบว่า เรากำเนิดขึ้นบนโลกใบนี้และเติบโตขึ้น พบเจอสิ่งต่างๆรอบตัว และวันหนึ่ง เราได้ออกเดินทางเพื่อค้นพบว่า ยังมีสิ่งต่างๆ บนโลกใบนี้ทีต้องค้นหาอีกมากมาย เรามีความฝันที่จะค้นหาสิ่งต่างๆ ที่อยากพบเจอ ซึ่งสิ่งเหล่านั่นเรียกว่าประสบการณ์ เราอยากนำเสนอทุกๆคนที่มีความฝันร่วมกันเช่นเดียวกับเรา

เราหวังว่าจะนำสิ่ง เหล่านั้น มา บอกกล่าวให้กับทุกคนได้พบเจอสิ่งที่ดีในชีวิต อย่างน้อยสัก 1 ครั้งที่เราจะออกไปเจอโลกภายนอก

ซึ่งเหมือนกับนกฟีนิกซ์ ซึ่ง เป็นสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่ เราเชื่อใน Infinity ไม่มีที่สิ้นสุด เราเชื่อมั่นเหลือเกินว่า เราจะทำมันให้ดี ยิ่งๆขึ้นไปและจะไม่มีที่สิ้นสุด หากเรายังมีชีวิตอยู่

สำหรับคนที่มีฝัน เราอยากให้คุณมาทำฝันให้เป็นจริง เราขอมีส่วนร่วมแบ่งปันความสุขครั้งนี้กับคุณ แล้วเราจะรอคุณค่ะ


# เชื่อในความฝันและทำมันให้เป็นจริง

ติดต่อ

บริษัท พันธ์พิชัย เบสท์บลู ทราเวล แอนด์ เอเจนซี่ จำกัด

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ติดต่อ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.

ppcbestblue

@PPC BESTBLUE

ppcbestblue@gmail.com

080-495-6696, 080-495-9266

© 2024 PHANPHICHAI BESTBLUE TRAVEL & AGENCY CO.,LTD. By WEBUNIQUE

Top

Home

Contact

Call